Karta Różnorodności to koordynowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu międzynarodowa inicjatywa na rzecz promocji i rozpowszechniania polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. W czerwcu 2021 r. agencja rekrutacyjna Devire dołączyło do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności.

Devire poddało się ocenie, aby zidentyfikować obszary do rozwoju w procesie budowania włączającej organizacji, otwartej na różnorodności. W rezultacie czego zobligowaliśmy się do informowania Forum Odpowiedzialnego Biznesu o podjętych działaniach społecznych oraz zarządzania różnorodnością wśród naszych partnerów biznesowych.

Międzynarodowa inicjatywa

Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa pod patronatem Komisji Europejskiej, realizowana w krajach Unii Europejskiej. Jej celem jest promocja i upowszechnianie polityki równego traktowania, inkluzji oraz zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Organizacje biorące udział w projekcie zgłaszają swoją gotowość, by zapobiegać dyskryminacji w miejscu pracy, tworzyć i promować różnorodność. W następstwie czego każdy z sygnatariuszy zobowiązuje się do promowania równego traktowania ludzi niezależnie od ich cech oraz corocznego raportowania na temat podjętych działań.

Karta Różnorodności w Polsce

W Polsce Karta Różnorodności funkcjonuje od 2012 r. Jej koordynatorem jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Od 2012 roku tekst Karty podpisało ponad 300 sygnatariuszy. Tym samym, polscy pracodawcy dołączają do grona ponad 20 tysięcy organizacji z 26 krajów Europy, aktywnie przeciwdziałających dyskryminacji i mobbingowi.

W Devire wierzymy, że różnorodność jest naszą siłą, a nasze zaangażowanie jest mierzone przez realizacje konkretnych działań. Podpisując Kartę Różnorodności, zdeklarowaliśmy się do tworzenia atmosfery i kultury organizacyjnej zapewniającej szacunek dla różnorodności. Ponadto wprowadzenia instytucjonalnych, wewnątrzorganizacyjnych rozwiązań w celu rozwoju polityki równego traktowania jest dla nas priorytetem. Aktywnie budujemy odpowiedzialnie podejść do tematu różnorodności np. poprzez tworzenie bezpiecznego i pełne szacunku środowiska pracy. Nasi pracownicy mają także zapewnioną możliwość anonimowego zgłoszenia wszelkich przejawów dyskryminacji w ramach Safe Place Devire. Devire, jako pracodawca, jest otwarty na różnorodność i tworzy przyjazne, tolerancyjne środowisko pracy dla wszystkich interesariuszy.