Polityka Prywatności Devire - Firma rekrutacyjna Devire
Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Serwisu (Regulamin) znajdującego się pod LINKIEM. Definicje pojęć użytych w niniejszej Polityce Prywatności zostały zamieszczone w Regulaminie. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.

 1. ADMINISTRATOR I DANE PRZETWARZANE W RAMACH SERWISU

1.1. Devire sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 94, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000256332, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 5252360806 i REGON 14041789800000 oraz Devire GmbH, Devire s.r.o., Neumann Executive Sp. z o.o. i Flaire Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych (dalej ADO) Użytkowników.

1.2. Kontakt z ADO może się odbywać:

 1. a) Devire sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
 • listownie na adres: Aleje Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa
 • telefonicznie: (+48) 22 312 4098
 1. b) Devire GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
 • listownie na adres: Taunusanlage 1, 60329 Frankfurt am Main
 • telefonicznie: +49 89 206 021 650
 1. c) Devire s.r.o. z siedzibą w Pradze. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
 • listownie na adres: Pod vilami 747/10, Nusle, 140 00 Praha 4
 • telefonicznie: +420 777 850 015
 1. d) Neumann Executive Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
 • listownie na adres: Aleje Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa
 • telefonicznie: (+48) 22 312 4098
 1. e) Flaire Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
 • listownie na adres: Aleje Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa
 • telefonicznie: (+48) 22 312 4098

1.3 Inspektorem Ochrony Danych jest Beata Pucyk. Kontakt z Beatą Pucyk może odbywać się mailowo pod adresem: gdpr@devire.pl lub listownie na adres spółki Devire sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

1.4. Zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres uzupełnionych przez Użytkowników, a następnie przesłanych ADO za pomocą odpowiedniego formularza danych oraz w pliku CV. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników może dotyczyć w szczególności adresu poczty elektronicznej, imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszania, numer PESEL i numer telefonu.

1.5. Serwis może przechowywać zapytania http w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Użytkownika

– identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji i nadejścia zapytania, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania Aplikacją. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu w Serwisie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Użytkownika.

1.6. ADO nie dokonuje transferu danych osobowych do państw spoza Unii Europejskiej

 1. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ OKRES PRZETWARZANIA

2.1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez ADO w celu: (a) realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, (b) wykonywania Umów, świadczenia usług drogą elektroniczną, (c) prowadzenia działań rekrutacyjnych w tym: oceny kwalifikacji kandydata do pracy na określonym stanowisku, oceny zdolności i umiejętności  kandydata potrzebnych do pracy na określonym stanowisku , wybór odpowiedniej osoby lub odpowiednich osób do zatrudnienia oraz (d) w celach e-mail marketingu.

2.2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 2.1. lit. (a) jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu wykonania obowiązków zgodnie z prawem, natomiast w przypadku, o którym mowa w ust. 2.1 lit. (b) jest to ustawowe upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną, w przypadku, o którym mowa w ust. 2.1 lit. (c) oraz (d) jest  Twoja zgoda, w tym na przetwarzanie danych przekazanych w formularzu, CV i w liście motywacyjnym,.

2.3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

2.4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres czasu: dane, dla których podstawą przetwarzania jest przepis prawa – do momentu realizacji obowiązku opisanego w odnośnych przepisach; dane, dla których podstawą przetwarzania jest wykonanie umowy – do momentu jej wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia; dane, dla których podstawą przetwarzania jest zgoda – do momentu cofnięcia zgody, nie dłużej niż przez 9 lat od dnia udzielenia zgody.

2.5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdej chwili cofnięta co nie ma wpływu na legalność przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.

 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

3.1. Dane osobowe Użytkowników mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom dla których Devire sp. z o.o., Devire s.r.o., Neumann Executive Sp. z o.o., Flaire Sp. z o.o. lub Devire GmbH świadczą usługi rekrutacji, outsourcingu, pracy tymczasowej.

3.2. Dane osobowe Użytkowników mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, które umożliwiają świadczenie Usług i realizację Umów. Takimi odbiorcami danych osobowych są: firma świadcząca usługi hostingowe, firma świadcząca usługi utrzymaniowe i rozwojowe Serwisu, firma świadcząca usługi marketingu cyfrowego.

3.3. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom, w oparciu o uprzednie zgody Użytkowników.

3.4. Każdy podmiot, któremu ADO powierza do przetwarzania dane osobowe Użytkowników w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych (dalej Umowa powierzenia) gwarantuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Podmioty przetwarzające działają tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

3.5. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki Prywatności, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Użytkownika, którego dane dotyczą.

 1. PRAWA PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH

4.1. Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, a zwłaszcza prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania uzupełnienia oraz poprawiania danych poprzez zgłoszenie takiego żądania od ADO żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

4.2. Z dniem wejścia w życie RODO tj. od dnia 25 maja 2018 roku Użytkownicy uzyskują prawo do: usunięcia danych osobowych zgromadzonych na ich temat zarówno z systemu należącego do ADO, jak i z baz podmiotów, z którymi współpracuje lub współpracował ADO, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez ADO na temat Użytkownika, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, wniesienia skargi do organu nadzoru w sytuacji, w której Użytkownik uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem oraz wniesienia środka ochrony  prawnej przed sądem przeciwko organowi nadzorczemu oraz przeciwko podmiotowi dopuszczającemu się naruszeń.

4.3. W przypadku uzyskania przez ADO wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), ADO może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

 1. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE

5.1. ADO w ramach Serwisu stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosowane są certyfikaty SSL (Secure Socket Layer). Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również wewnętrzne procedury ADO z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji. Od 25 maja 2018 roku ADO dodatkowo będzie stosować wszystkie niezbędne środki techniczne określone w art. 25,30, 32-34, 35-39 RODO zapewniające zwiększoną ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych Użytkowników.

5.2. Komunikacja pomiędzy urządzeniem Użytkownika a Serwisem, szyfrowana jest przy pomocy protokołu SSL.

5.3. ADO wskazuje jednocześnie, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną, zwłaszcza korzystanie z publicznie dostępnych sieci Wi-Fi, może wiązać się ze szczególnymi zagrożeniami teleinformatycznymi, takimi jak: obecność i działanie robaków internetowych (worm), oprogramowania typu spyware lub malware, w tym wirusów komputerowych, jak również możliwość bycia narażonym na cracing lub phishing (łowienie haseł), i inne. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, ADO rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.

 1. COOKIES

6.1. W celu prawidłowego działania Serwisu, ADO korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Użytkownik korzysta z Serwisu – są to zazwyczaj: adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.

6.2. Serwis wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: (a) sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Użytkownika; (b) trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Użytkownika, aż do ich skasowania.

6.3. Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.

6.4. Cookies Serwisu są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.

6.5. Pliki generowanie bezpośrednio przez Serwis nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez podmiotu współpracujące z ADO) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.

6.6. Użytkownik mogą samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi. Użytkownicy mogą samodzielnie też usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.

6.7. Użytkownik może wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Serwisu.

6.8. ADO wykorzystuje Cookies własne w następujących celach: uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i utrzymywania sesji Użytkownika; konfiguracji Serwisu i dostosowania zawartości stron do preferencji  albo zachowania Użytkownika; analiza i badanie oglądalności, liczbę kliknięć i ścieżki poruszania się po stronie w celu doskonalenia wyglądu i organizacji treści na stronie, czas spędzony na stronie, liczbę i częstotliwość odwiedzjących Serwis.

6.9. ADO wykorzystuje Cookies zewnętrzne w następujących celach:

 

Cookies jakiego narzędzia:

 

Cel zapisania:

 

Google Analytics

 

analiza zachowań użytkowników na stronie www

 

facebook.com, linkedin.com

 

funkcje interaktywne, jak udostępnianie na platformie zewnętrznej

 

Google Tag Manager

 

kontrola kodów zamieszczanych na stronie www

 

Google Optimize

 

testowanie skuteczności strony www m.in przez wykorzystywanie testów A/B

 

Hotjar

 

analiza zachowań użytkowników na stronie www, pozwala na tworzenie tzw. map cieplnych, nagrywanie zachowania, analizę momentów, w których osoby opuszczają stronę

 

 

6.10. Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.

 1. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

7.1. Zmiana niniejszej Polityki Prywatności następuje zgodnie ze zmianą Regulaminu, z zastrzeżeniem, iż Użytkownik musi dokonać akceptacji nowych postanowień Polityki Prywatności lub odmówić jej akceptacji oraz wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym. Jeżeli Użytkownik nie dokona akceptacji nowych postanowień Polityki Prywatności w określonym czasie, Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym, a jego CV zostanie usunięte z procesu rekrutacji.