3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Wszystko zaczęło się w 1992 roku, kiedy inicjatywa została ogłoszona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Jej głównym celem jest promowanie praw i godności osób z niepełnosprawnościami, a także uświadamianie społeczeństwa z jakimi trudnościami osoby niepełnosprawne zmagają się na co dzień.

Tematem tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych będzie „Walka o prawa w erze post-COVID”. W tym roku świętujemy wyzwania, bariery i możliwości dla osób niepełnosprawnych w kontekście globalnej pandemii.

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Od marca 2020 r. każda osoba na ziemi została dotknięta zmianami politycznymi, społecznymi i gospodarczymi w wyniku krajowych i międzynarodowych reakcji na COVID-19. W tym roku w ramach Międzynarodowego Dzień Osób Niepełnosprawnych warto zwrócić uwagę, że osoby niepełnosprawne należą do grupy dotkniętej pandemią COVID-19. Dla wielu z nich marginalizacja i dyskryminacja stanowią powszechne zjawisko, które dodatkowo spotęgowane jest przez ograniczony dostęp do rutynowej opieki zdrowotnej i usług rehabilitacyjnych, wyraźną izolację społeczną, źle dostosowane komunikaty dotyczące zdrowia publicznego, niewłaściwie skonstruowane usługi w zakresie zdrowia psychicznego oraz brak gotowości na wypadek sytuacji kryzysowych dla osób o specjalnych potrzebach.

Każdy z nas chce być możliwie samodzielny, radzić sobie w życiu codziennym i być częścią społeczeństwa, a osoby niepełnosprawne nie stanowią tu żadnego wyjątku. Integracja to słowo, które w Międzynarodowym Dniu Osób Niepełnosprawnych powinno wybrzmiewać najgłośniej, ponieważ niepełnosprawność nie musi ograniczać – mówi Alicja Klitenik, Diversity & Inclusion Leader w Devire.

Zarządzanie różnorodnością a zatrudnienie osób z niepełnosprawnością

Jednym z głównych założeń, które wynikają z polityki równego traktowania, jest stworzenie miejsca pracy, w którym każdy pracownik ma równe szanse na zatrudnienie i nie jest dyskryminowany. Zarządzanie różnorodnością opiera się na tworzeniu inkluzywnej i innowacyjnej kultury organizacyjnej oraz docenieniu wszystkich pracowników.

Proces otwarcia się na osoby z niepełnosprawnościami to ciąg zmian, które czekają pracodawcę. Pierwszym z nich jest budowanie świadomości pracowników.

Ich zaangażowanie w tworzenie nowoczesnej, inkluzywnej firmy ma ogromny wpływ na rozwój organizacji. To właśnie zarząd oraz kierownicy muszą zadbać o odpowiednie warunki do realizacji wyznaczonych celów. Działania z zakresu zarządzania różnorodnością takie jak poprawa jakości rekrutacji, przystosowanie stanowisk pracy do potrzeb pracowników, a także szkolenia i akcje uświadamiające? służą jako efektywne rozwiązania.

Modyfikacja kultury przedsiębiorstwa, w tym nawyków, przyzwyczajeń i języka komunikacji, a także norm oraz wartości to kolejne istotne czynniki w tym procesie. Ważnym jest, aby zmiany zachodzące w organizacji były ciągłe, systematycznie wzmacniane przez inicjatywy i działania wspierające, począwszy od rekrutacji, poprzez zapewnienie równych szans, a także utrzymanie pracowników, którzy w trakcie pracy stali się niepełnosprawni. W te zmiany powinni zostać włączeni wszyscy zatrudnieni oraz organizacje pozarządowe lub partnerzy społeczni wspomagający te działania.

Kodeks dobrej praktyki w zakresie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Osoby z niepełnoprawnością na rynku pracy

Takie aspekty jak spadek liczby ludności, utrzymująca się niska stopa bezrobocia czy niedobór specjalistów determinują tzw. rynek pracownika. W efekcie to przedsiębiorcy stoją przed nowym wyzwaniem jakim jest zatrudnienie i utrzymanie talentów. Działania z zakresu zarządzania różnorodnością stają się niezbędnym elementem kształtowania nowoczesnej kultury pracy. Otworzenie się na rekrutację pracowników innych narodowości, wyzwań, preferencji seksualnych, a także osób niepełnosprawnych zdecydowanie poszerza pulę talentów i umożliwia zatrudnienie najlepszych.

Budowanie inkluzywnej kultury organizacyjnej jest dla nas priorytetem. Działania Devire zmierzają do udzielania wsparcia na wielu płaszczyznach budowania ścieżki kariery zawodowej. Zaczynając od edukacji, przez tworzenie inkluzywnego środowiska, po wspieranie pracowników w rozwoju zawodowym. – mówi Alicja Klitenik, Diversity & Inclusion Leader w Devire.

Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy (rynek umożliwiający znalezienie zatrudnienia zarówno przez osoby zdrowe, jak i niepełnosprawne) może być wspierane poprzez refundację wynagrodzeń (dopłata z PFRON do pensji zatrudnionej Osoby Niepełnosprawnej), dotacje dla pracodawców na utworzenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (wypłacane ze środków PFRON za pośrednictwem Powiatowych Urzędów Pracy) oraz refundację składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą i niepełnosprawnych rolników.

Natomiast w przypadku chronionego rynku pracy (rynek przystosowany do zatrudniania osób z wyższymi stopniami niepełnosprawności) zatrudnienie osób niepełnosprawnych wspierane jest poprzez dofinansowywanie tworzenia i późniejszej działalności Zakładów Aktywności Zawodowej (ze środków PFRON może być sfinansowane do 65% kosztów utworzenia i do 90% kosztów działalności ZAZ) oraz wspieranie działalności Zakładów Pracy Chronionej (refundacja wynagrodzeń zatrudnionych, możliwość uzyskania ulg we wpłatach na PFRON przez podmioty kupujące produkty lub usługi od ZPChR).

Sprawdź 10 zasad skutecznego zatrudniania osób z niepełnosprawnościami według międzynarodowego standardu ILO Global Business and Disability Network.